Loading...

අලුතින් පත් වූ ජනපතිගේ අලුත් බිරිද ගැන එලියට ආපුවා

weußldkq ckdêm;sjrKfha ys,ß la,skagkag mrojd fvdk,aâ g%ïma jeäu wdik ,nd .ksñka ch.%ykh l<d'

fvdk,aâ g%ïma iïnkaOfhka tu jk úg úfoia udOH úúO mqoa.,sl ,sms m, lr ;sfnkjd'úfoia udOH j, oelafjkafka fvdk,aâ újdy lsysmhla isÿ lr.;a mqoa.,fhl= njhs'

Tyq fï jk úg iqrEmS ksremsldjla jQ Melania Trump iu. újdy ù isákjd' wef.a Pdhdrem fm<la o udOH úiska ksl=;a lr ;sfnkjd'


Like and Share this Gossip

Loading...
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

0 Comment to " අලුතින් පත් වූ ජනපතිගේ අලුත් බිරිද ගැන එලියට ආපුවා "

Post a Comment

Loading...