Loading...

ඇසේ සුද වළක්වා ගත හැකි ක්‍රමයක්

ksjerÈ wõ lKaKdä Ndú;fhka wefia iqo we;sùu j<lajd .; yels nj kdid wdh;kfha fcHIaG úoHd{" uydpd¾h ir;a .=Kmd, mjikjd'


Tyq fï nj lshd isáfha ir;a .=Kmd, wlaIs ;dlaIK úoHd mSGh uykqjr § Bfha újD; lsÍfï W;aijhg tlafjñka'

Like and Share this Gossip

Loading...
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

0 Comment to " ඇසේ සුද වළක්වා ගත හැකි ක්‍රමයක් "

Post a Comment

Loading...